. MyJurnal - Malaysia Citation Centre
      Browse By Title


      Browse By Subject
 
 

      Statistics
  Latest Uploads
  Most Viewed Articles
  Most Downloaded Articles
  Most Viewed Journals

      Articles uploaded in MyJurnal

Administrator Login

MALIM : Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara (SEA Journal of General Studies)


Kindly contact MCC if you forgot your password.
Home > View Journal
      View Journal

MALIM : Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara (SEA Journal of General Studies)

OVERVIEW:

Discipline(s) / Subdiscipline(s):

     1. Arts & Humanities
         - History
         - Philosophy

E-ISSN: 2289-5183
Print ISSN: 1511-8393
Publisher: Universiti Kebangsaan Malaysia
Publication type: Print & Electronic
Publication frequency: 1 time(s) per year
Journal Website: http://www.ukm.my/jmalim/

Contact Info

Ketua Editor
MALIM - Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara
Pusat Pengajian Umum
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor

Email: editormalim@gmail.com

MALIM - Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara ini bersifat multidisiplin yang umum, yang isi kandungannya merangkumi makalah penyelidikan asli, ulasan buku, sorotan, laporan persidangan dan abstrak tesis. Bidang tujahannya termasuklah hal-hal berkaitan ilmu ketamadunan, kenegaraan, falsafah, S & T, alam sekitar, kesenian dan kemahiran berorganisasi. Pendapat yang dikemukakan dalam makalah tidak semestinya merupakan pendapat sidang editor atau PPU.

EDITORIAL INFORMATION:

Editor-in-Chief

Prof. Dr. Khairul Anwar Mastor

Editorial Board

Editor / Editors:
 • Zaharah Hassan
 • Rozita Ibrahim
 • Hasnan Kasan
 • Roosfa Hashim
 • Ahmad Zamri Mansor
 • Jamsari Alias

 • Ahli Lembaga Editor / Editorial Board Members:
 • Osman Bakar, Universiti Malaya, Malaysia.
 • Md. Salleh Yaapar, Universiti Sains Malaysia, Malaysia.
 • Mohd. Hazim Shah Abdul Murad, Universiti Malaya.
 • Natalie McKnight, Boston University, Boston, USA.
 • Angelina C. Irapta, Research and Educational Development Training Institute, Quezon City, Philippines.
 • Ninnat Olanvoravuth, Chulalongkorn University, Thailand.
 • Anna Carbo Crehan, Centre for Applied Philosophy & Public Ethics, Australia.

 • Rekabentuk Kulit / Cover Design:
 • Nor Afian Yusof

 • SUBMISSION GUIDELINES:

  File:

  Untuk memudahkan kerja penyuntingan, para penulis diminta memenuhi keperluan berikut: 1. Manuskrip boleh ditulis di dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris pada kertas saiz A4 dan langkau dua baris.

  2. Semua rajah harus dalam bentuk yang bersesuaian untuk dicetak semula.

  3. Rujukan hendaklah diberi pada akhir makalah, disusun mengikut abjad pengarang dan dinomborkan secara berurutan. Makalah jurnal hendaklah disenaraikan dengan nama utama dan huruf awal para pengarangnya, judul lengkap makalah, nama jurnal, bilangan jilid, tahun penerbitan, serta bilangan muka surat pertama dan terakhir halaman. Buku disenaraikan dengan nama pengarang, judul lengkap, suntingan (jika bukan yang pertama), nama siri dan bilangan (jika sebahagian siri), penerbit, tempat penerbitan dan tahun. Semua petikan dalam teks mestilah diberi dengan menggunakan nombor dalam tanda kurungan siku.

  4. Nama dan alamat penulis hendaklah diberi pada akhir makalah, bersama dengan alamat mel-e sekiranya ada.

  5. Penulis digalakkan merujuk kepada Gaya UKM terbitan Penerbit UKM dalam penyediaan makalah.

  6. Tiga salinan manuskrip hendaklah diserahkan kepada Ketua Editor.

  7. Setelah makalah diperakukan terbit, penulis hendaklah mengirimkan manuskrip ke alamat e-mail editormalim@gmail.com dan juga satu salinan bercetak. Pakej pemprosesan Microsoft Word 97 pada persekitaran PC diutamakan.

  Manuskrip diterima untuk pertimbangan dengan anggapan kerja tersebut belum lagi diterbitkan atau akan diterbitkan di jurnal lain. Makalah-makalah tertentu yang difikirkan bersesuaian oleh Lembaga Editor juga akan diterbitkan dengan merujuk kepada penerbitan asal.
    Journal Coverage
  could not select