. MyJurnal - Malaysia Citation Centre
      Browse By Title


      Browse By Subject
 
 

      Statistics
  Latest Uploads
  Most Viewed Articles
  Most Downloaded Articles
  Most Viewed Journals

      Articles uploaded in MyJurnal

Administrator Login

Jurnal Pendidikan Bitara UPSI


Kindly contact MCC if you forgot your password.
Home > View Journal
      View Journal

Jurnal Pendidikan Bitara UPSI

OVERVIEW:

Discipline(s) / Subdiscipline(s):

     1. Social Sciences
         - Education & educational research

Print ISSN: 1394-7176
Publisher: Universiti Pendidikan Sultan Idris
Publication type: Print
Publication frequency: 1 time(s) per year
Journal Website: http://ejournal.upsi.edu.my/journal/JPB%20UPSI

Contact Info

Ketua Editor / Editor-in-Chief
Jurnal Pendidikan Bitara UPSI
Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia
Kampus Sultan Azlan Shah, Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900, Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan

E-mel: bitarapendidikan@yahoo.com

Jika terdapat sebarang pertanyaan sila hubungi:

 • Dr. Rosnidar bt. Mansor
 • Tel. (Pejabat) : 015-4811 7280
  E-mel : rosnidar@fppm.upsi.edu.my

 • Cik Faizura bt. Rohaizad
 • Tel. (Pejabat) : 015-4811 7625
  E-mel : faizura@fppm.upsi.edu.my

  Diterbitkan sekali setahun oleh Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Jurnal ini mengandungi karya ilmiah dan laporan penyelidikan yang berwasit dari pada pelbagai bidang berkaitan pendidikan. Artikel dalam jurnal ini disiarkan dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Artikel yang diterbitkan menjadi hak milik Universiti Pendidikan Sultan Idris. Penulis yang telah membuat pengakuan kepada artikel yang diterbitkan adalah bertanggungjawab kepada isi kandungannya. Semua artikel yang dihantar dinilai menggunakan kaedah doubleblind iaitu penulis dan penilai saling tidak mengenali.

  EDITORIAL INFORMATION:

  Editor-in-Chief

  Dr. Rosnidar bt. Mansor

  Editorial Board

  SIDANG EDITOR/ EDITORIAL BOARD
 • Prof. Madya Dr. Hj. Abdul Malek b. Abdul Rahman
 • Prof. Madya Dato’ Dr. Abd.Latif b. Gapor
 • Prof. Madya Dr. Amir Hasan b. Dawi
 • Dr. Wong Kung Teck
 • Dr. Kway Eng Hock
 • Dr. Zainiah @ Zaniah bt. Mohamed Isa

 • SIDANG PENASIHAT/ ADVISORY BOARD
 • Prof. Dr. H. Muchlas Samani (State University of Surabaya)
 • Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim (Ar-Raniry State Islamic Institute)
 • Prof. Dr. H. Furqon (Indonesia University of Education)
 • Prof. Madya Dr. Winmorat Chaturanon (Burapha University)

 • EDITOR KERJA
 • Cik Faizura bt. Rohaizad
 • En. Mohamad Shahril b. Mohamad Ya’acob
 • Pn. Nor Suzana Abd. Rahim
 • Pn. Syamsinar bt. Abdul Jabar


 • SUBMISSION GUIDELINES:

  File:

  MAKLUMAT UNTUK PENULIS
  Artikel yang dihantar mestilah karya asli dan tidak pernah diterbit atau dihantar kepada mana-mana penerbitan lain sebelum ini. Artikel mesti ditulis mengikut gaya Publication Manual of the American Psychological Association 6th Edition (APA style). Artikel boleh ditulis dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris, tidak melebihi 5000 patah perkataan (tidak termasuk abstrak, rujukan, jadual dan rajah), dicetak sebelah mukasurat di atas kertas putih saiz A4, ditaip langkau 1.5, dengan jenis tulisan Times New Roman bersaiz 12. Nombor mukasurat dicetak berturutan di bahagian bawah tengah bermula di muka surat tajuk. Abstrak perlu ditulis dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris serta tidak melebihi 250 patah perkataan. Kata kunci bagi setiap artikel perlu disertakan. Semua jadual, rajah dan sebagainya mestilah dalam bentuk yang sesuai untuk penerbitan jurnal. Nama penulis hendaklah ditulis di halaman kulit hadapan sahaja bersama tajuk artikel. Artikel yang lengkap perlu dihantar kepada Ketua Editor dan artikel yang terpilih akan dimaklumkan kepada penulis.

  Panduan umum penyediaan manuskrip Jurnal Pendidikan BITARA UPSI adalah seperti berikut;
  1. Manuskrip ditulis berdasarkan penyelidikan saintifik dalam pelbagai bidang pendidikan.

  2. Struktur manuskrip secara umum terdiri daripada pengenalan, isu, objektif, tinjauan literatur, kaedah, dapatan, perbincangan dan rumusan.

  3. Manuskrip boleh ditulis dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris.

  4. Manuskrip hendaklah belum diterbitkan dan tidak akan diterbitkan dalam jurnal lain.

  5. Manuskrip yang dihantar perlu mengandungi perkara-perkara berikut :-

    5.1 Mukasurat pertama
    Mukasurat ini perlu mengandungi tajuk artikel yang tidak melebihi 60 karakter. Penulis utama perlu menyatakan nama penuh, nama institusi, alamat institusi, nombor telefon pejabat (termasuk nombor sambungan), nombor telefon bimbit, nombor faks serta alamat email bagi memudahkan pihak editor untuk memberikan maklumbalas. Bagi manuskrip yang ditulis oleh ramai penulis daripada berlainan institusi, nama institusi dinyatakan di bawah nama penulis berkaitan.

    5.2 Mukasurat kedua
    Pada mukasurat kedua penulis perlu menyatakan tajuk artikel dan abstrak yang ditulis dalam Bahasa Melayu danBahasa Inggeris, tidak melebihi 250 patah perkataan serta mempunyai 6 hingga 8 kata kunci.

    5.3 Mukasurat ketiga dan seterusnya
    Bahagian pengenalan kepada artikel bermula di mukasurat ini sehinggalah kepada bahagian rumusan. Artikel yang ditulis perlulahtidak melebihi 5000 patah perkataan (tidak termasuk abstrak, senarai rujukan, jadual/rajah).

  6. Manuskrip ditulis menggunakan perisian Microsoft Word, jenis tulisan Times New Roman, kertas bersaiz A4, saiz tulisan 12, dan langkau 1.5. Semua halaman, jadual, rajah dan ilustrasi perlu dinomborkan.

  7. Rujukan ditulis berdasarkan format American Psychological Association (APA) edisi ke 6.

  8. Manuskrip boleh dihantar melalui emel atau cd yang dialamatkan kepada sidang editor Jurnal Pendidikan BITARA.

  9. Tidak ada sebarang bayaran dikenakan dan penulis tidak akan dibayar. Penulis akan diberi naskah jurnal secara percuma setelah diterbitkan.

  10. Berikut adalah tempoh masa yang akan diambil oleh Sidang Editor Jurnal Pendidikan BITARA bermula daripada penerimaan manuskrip sehingga kepada penerbitan artikel :-

    Perkara dan Tempoh Masa
   • Penghantaran manuskrip kepada Editor Jurnal BITARA - Penulis akan menerima maklumbalas penerimaan manuskrip dalam masa 10 hari bekerja selepas manuskrip diterima.
   • Keputusan penilaian Editor samada manuskrip diterima, memerlukan penambahbaikan atau ditolak - Penulis akan menerima keputusan penilaian manuskrip oleh Editor selepas 15 hari bekerja.
   • Mengemaskini manuskrip setelah penilaian untuk penerbitan - Penulisakan diberi masa selama 15 hari untuk mengemas kini manuskrip mengikut format yang ditetapkan sebelum semakan akhir untuk percetakan.

    Journal Coverage
    Indexation
  Indexed by MyJurnal (2017)
  H-Index 1
  Immediacy Index 0.000
  Rank 63/66,Q4(Social Sciences)

    Other journals
  International Journal of Property Sciences
  JUMMEC
  Journal of Surveying, Construction and Property
  SARJANA
  SEJARAH : Jurnal Jabatan Sejarah Universiti Malaya
  Jurnal Pengajian Media Malaysia