Browse By Title


      Browse By Subject
 
 

      Statistics
  Latest Uploads
  Most Viewed Articles
  Most Downloaded Articles
  Most Viewed Journals

      Articles uploaded in MyJurnal

Administrator Login

Neurology Asia


Kindly contact MCC if you forgot your password.
 

Neurology Asia

Volume 18, No. 4, 2013

Kaneda, Yuji; Ishikawa, Shizukiyo; Sadakane, Atsuko; Goto, Tadao; Kayaba, Kazunori; Yasuda, Yoshikazu; Kajii, Eiji.
1
2
Hilwati, Hashim; Radhiana Hassan; Syazarina Sharis; Shahrul Azmin; Rabani Remli; Shahizon Azura Mukari; Nafisah Yahya; Tan, Hui Jan; Norlinah Mohamed Ibrahim; Mohd Saiboon Ismail; Sobri Muda; Sahathevan, Ramesh.
3
Kheng, Seang Lim; Chen, Monica Mun Wo; Sherrini Ahmad Bazir Ahmad; Chong, Tin Tan.
4
5
6
7
Cheng, Xiao-Juan; Cheng, Qi; Miao, Lin; Guo, Zheng-Liang; Guan, Yang-Tai; Liu, Zhen-Guo; Wang, Xin; Sun, Xiao-Jiang; Zhao, Zhong-Xin; Song, Yong-Jian; Ding, Xiao-Yi; Chen, Sheng-Di; Jiang, Guo-Xin; Fredrikson, Sten.
8
Yang, Degang; Li, Jianjun; Gu, Rui; Hu, Anming; Yang, Mingliang; Du, Liangjie; Zhang, Xin; Sun, Wei; Gao, Feng; Wu, Yingying; He, Jiangen; Feng, Yutong; Chu, Hongyu.
9
10
11
12
13
14
15
16
  Journal Coverage
  Indexation
Indexed by MyJurnal (2019)
H-Index 0
Immediacy Index 0.000
Rank 0
Indexed by Web of Science (JCR 2016)
Impact Factor 0.153
Rank Q4 (Clinical Neurology)
Indexed by Scopus (SCImago Journal Rankings 2016)
Impact Factor -
Rank Q4 (Neurology)
Q4 (Neurology (clinical))
Additional Information 0.136 (SJR)

  Other journals
International Journal of Property Sciences
JUMMEC
Journal of Surveying, Construction and Property
SARJANA
SEJARAH : Jurnal Jabatan Sejarah Universiti Malaya
Jurnal Pengajian Media Malaysia